HCL Concert Series – Aug 30, 2022

Vocal : Harshitha Sampat

Violin : P. Akshaya

Mridangam : Aswini Srinivasan