HCL Concert Series – Sep 21, 2022

Bharatanatyam : Lekha Prasad