HCL Concert Series – Sep 20, 2022

Vocal : Sidharth Prakash

Violin : M.P.Krithik Koushik

Mridangam : S.Vignesh