97th Annual Concerts & Academic Sessions 2023

97th Annual Concerts:

Fri Dec 22nd, 2023

Time Musicians
9.00 a.m to 11.30 a.m V.K.Manimaran (Vocal)
M.R.Gopinath (Violin)
Arvind Ranganathan (Mridangam)
K.Ranganathan (Ghatam)
11.45 a.m to 1.15 p.m Girijashankar Sundaresan (Vocal)
Vaibhav Ramani (Violin)
Mysore L. Vadiraj (Mridangam)
1.30 p.m to 3.30 p.m Ramana Balachandran (Veena)
Burra Sriram (Mridangam)
Somnath Roy (Ghatam)
4.00 p.m – 6.30 p.m Dr. K.Gayatri (Vocal)
Trivandrum Dr.N.Sampath (Violin)
Poongulam Subramaniam (Mridangam)
V.Sai Subramaniam (Moharsing)
6.45 p.m. – 9.15 p.m. Abhishek Raghuram (Vocal)
L.Ramakrishnan (Violin)
Patri Satishkumar (Mridangam)
Dr. Suresh Vaidyanathan (Ghatam)

Academic Sessions:

Fri Dec 22nd, 2023

Lecdem No. Time Speaker Topic Presided by
Lecdem 1 8.05 a.m. – 8.50 a.m. Vidvan Dr Srikantham Nagendra Sastry Navati Mela Raga Tala Malika Sangita Kalanidhi Smt. Aruna Sairam
Lecdem 2 9.00 a.m. – 9.45 a.m. Vidushi Dr Rajshri Ramakrishna Gana Vidya Vinodini, a 1915 publication Sangita Kalanidhi Smt. Aruna Sairam