16th Dance Festival - Jan 9th, 2023 - Music Academy

16th Dance Festival – Jan 9th, 2023

Mon Jan 9th, 2023

Time Artist
10.00 a.m to 11.15 a.m Bhavajan Kumar (Bharatanatyam)
11.30 a.m to 12.45 p.m Harinie Jeevitha (Bharatanatyam)

2.00 p.m. to 3.15 p.m. Purvadhanashree (Vilasini Natyam)

6.00 p.m to 7.30 p.m Lavanya Ananth (Bharatanatyam)

7.45 p.m to 9.15 p.m Sanjukta Sinha Dance Company Kathak Group –
Nirant Pravah