16th Dance Festival – Jan 6th, 2023

Fri Jan 6th, 2023

Time Artist
10.00 a.m to 11.15 a.m Mahati Kannan (Bharatanrityam)
11.30 a.m to 12.45 p.m Parshwanath S Upadhye (Bharatanatyam)

2.00 p.m. to 3.15 p.m. Jyotsna Jagannathan (Bharatanatyam)

6.00 p.m to 7.30 p.m Narthaki Nataraj (Bharatanatyam)

7.45 p.m to 9.15 p.m Neena Prasad (Mohiniyattam)