16th Dance Festival – Jan 5th, 2023

Time Artist
10.00 a.m to 11.15 a.m Sathvikaa Shankar (Bharatanatyam)
11.30 a.m to 12.45 p.m Dakshina Vaidyanathan Baghel (Bharatanatyam)

2.00 p.m. to 3.15 p.m. Arupa Lahiry (Bharatanatyam)

6.00 p.m to 7.30 p.m Shijith Nambiar & Parvathy Menon (Bharatanatyam)

7.45 p.m to 9.15 p.m PSV Natyasangham
Kathakali Group – Kalyanasougandhikam