16th Dance Festival – Jan 3rd, 2023

Time Artist
6.00 p.m to 7.30 p.m P. Praveen Kumar (Bharatanatyam)
7.45 p.m to 9.15 p.m Kalakshetra Foundation
Kannappar Kuravanji