Events

Annual Conference and Concerts - Inauguration

Dec 15, 2018
Dec.15,2018 Sat 4.00 P.M to 5.00 P.M AT THE TTK Auditorium
MANGALAISAI
Kalyanapuram Brothers
K G Srinivasan and K G Karthigeyan (Nadaswaram)
Koviloor K G Kalyanasundaram (Tavil)
Thirurameswaram T.B.Radhakrishnan (Tavil)
Dec.15,2018 Sat 5.00 P.M AT THE TTK Auditorium
INAUGURATION
Dec.15,2018 Sat 7.00 P.M to 9.30 P.M AT THE TTK Auditorium
Mysore M Nagaraj
and Mysore M Manjunath(Violin Duet)
Trichy B Harikumar (Mridangam)
H Prasanna(Ghatam)