Events

Annual Conference and Concerts - Inauguration

Dec 15, 2017
Dec.15,2017 Fri 4.00 P.M to 5.00 P.M AT THE TTK Auditorium
MANGALAISAI
P.K.M.Ravi (Nadaswaram)
G.K.Raghuraman (Nadaswaram)
G.K.Narasimhan (Tavil)
S.R.Jayavel (Tavil)
Dec.15,2017 Fri 5.00 P.M AT THE TTK Auditorium
INAUGURATION
Dec.15,2017 Fri 7.00 P.M to 9.30 P.M AT THE TTK Auditorium
S.Varadarajan (Violin Solo)
Sangita Kalanidhi T.V.Gopalakrishnan (Mridangam)
Tripoonithura Radhakrishnan (Ghatam)