Events

Annual Conference and Concerts - Day 9

Dec 23, 2018
Dec. 23,2018 Sun 9.00 am - 11.30 am AT THE TTK Auditorium
Sangita Kalanidhi R.Vedavalli (Vocal)
Dr.R.Hemalatha(Violin)
K.Arun Prakash (Mridangam)
Krishna Sriram (Ghatam)

 

Dec. 23,2018 Sun 11.45 a.m - 1.15 p.m AT THE TTK Auditorium
K.P.Nandhini (Vocal)
Sandeep Ramachandran (Violin)
Thippirajapuram Hari (Mridangam)
Dec. 23,2018 Sun 1.30 p.m - 3.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Aishwarya Vidhya Raghunath (Vocal)
H.M.Smitha (Violin)
Rajesh Srinivasan (Mridangam)
Nerkunam S.Manikantan (Moharsing)
Dec. 23,2018 Sun 4.00 p.m - 6.30 p.m AT THE TTK Auditorium
Sangita Kalanidhi Sudha Ragunathan (Vocal)
Embar S.Kannan (Violin)
Patri Satishkumar (Mriangam)
R.Raman (Moharsing)
Dec. 23,2018 Sun 6.45p.m - 9.15p.m AT THE TTK Auditorium
Lalgudi G.J.R.Krishnan & Lalgudi Vijayalakshmi (Violin Duet)
Sangita Kalanidhi Trichy Sankaran (Mridangam)
Suresh Vaidhyanathan (Ghatam)

 

Lecture demonstrations

Lecdem No Time Speaker Topic
23.12.2018 – Sunday
Lecdem 1 8.05 am - 9.00 am Vidwan Sadguru Charan Panchamukhi Tala Avadhana
Lecdem 2 9.05 am - 10.00 am Dr. Arathi Rao Interesting insights into Ugābhōga-s based on Thanjavur manuscript notations
based on Thanjavur manuscript notations