Events

Dance Festival - Day 3

Jan 05, 2017
05.01.2017, Thursday 10 a.m to 11.15 a.m
Dakshina Vaidyanathan
Bharatanatyam
05.01.2017, Thursday 11.30 a.m to12.45 p.m
Vishal Krishna
Kathak
05.01.2017, Thursday 6.00 p.m to 7.30 p.m
Mythili Prakash
Bharatanatyam
05.01.2017, Thursday 7.45 p.m to 9.15 p.m
Sheela Unnikrishnan
Leela Taranga Margam